• KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد بیماری های زنان تير وشهريور 1401

  آزمون
  2500000 2000000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد قلب و عروق تیر وشهريور 1401

  آزمون
  2000000 1600000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد آسیب شناسی تیر وشهريور 1401

  آزمون
  3000000 2400000
 • مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده بورد و ارتقا ده قطب کودکان 1398 (بر اساس نلسون 2020)

  آزمون
  2900000 2465000
 • مجموعه سوالات با پاسخ های تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور 1397

  آزمون
  1000000 800000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد زنان و زايمان تير وشهريور 1400

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد عفونی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  2000000 1600000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد داخلی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  2000000 1600000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد جراحی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  2000000 1600000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد آسیب شناسی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  2800000 2240000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصي ارتقا و بورد کودکان تير وشهريور 1400

  آزمون
  2000000 1600000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) جراحی شهریور 1399

  آزمون
  1500000 1200000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) پاتولوژی شهریور 1399

  آزمون
  1500000 1200000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) داخلی شهریور 1399

  آزمون
  1500000 1200000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) کودکان شهریور 1399

  آزمون
  1500000 1200000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) بیهوشی شهریور 1399

  آزمون
  1500000 1200000

طبقه‌بندی