• راهنمای دارو های روانپزشکی و مواد زائد بر روان (ارجمند)

  پزشکی بالینی
  1300000 1105000
 • فوریت های روان پزشکی

  پزشکی بالینی
  450000 382000
 • Kaplan & Sadock's Pocket Handbook of Clinical Psychiatry Sixth Edition

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000

طبقه‌بندی