• (Robbins Basic Pathology 2018 (10 Edition

  علوم پایه پزشکی
  8500000 5950000
 • QR آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) 2018

  علوم پایه پزشکی
  450000 360000
 • آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018 (جلد هارد=سخت)

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018 (جلد هارد=سخت)

  علوم پایه پزشکی
  1400000 1190000

طبقه‌بندی