• اطلس بیماری های پوست

  پزشکی بالینی
  2500000 2125000
 • (Andrews' Diseases of the Skin Clinical Dermatology 2019 (13th Edition

  پزشکی بالینی
  9000000 6300000
 • راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی (2011) Ferri's

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • (Video Atlas of Oculofacial Plastic and Reconstructive Surgery 2016 (2nd Edition

  پزشکی بالینی
  4200000 2940000
 • PRP and Microneedling in Aesthetic Medicine (2019)

  پزشکی بالینی
  1300000 910000
 • A Practical Guide to Joint & Soft Tissue Injections

  پزشکی بالینی
  2200000 1430000
 • راهنمای تشخیص و درمان سریع بیماری های پوستی Ferri's

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • بیماری های پوست تشخیص و درمان 2018- هبیف

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • راهنمای عملی کاربردهای لیزر

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • راهنمای کاربردی تزریق فیلرهای پوستی

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000

طبقه‌بندی