• روش تحقیق پرستاری ارزیابی، ترکیب و تولید شواهد

  پرستاری و پیراپزشکی
  1800000 1440000
 • اصول تحقیق پرستاری پولیت و تاتانوبِک(ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری)

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000
 • پدیدار شناسی با تمرکز روش شناسی ون منن

  پرستاری و پیراپزشکی
  300000 240000
 • اصول تحقیق کیفی(شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری) کوربین

  پرستاری و پیراپزشکی
  600000 480000

طبقه‌بندی