• روش تحقیق پرستاری ارزیابی، ترکیب و تولید شواهد

  پرستاری و پیراپزشکی
  7500000 6000000
 • پدیدار شناسی با تمرکز روش شناسی ون منن

  پرستاری و پیراپزشکی
  1000000 800000
 • اصول تحقیق کیفی(شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری) کوربین

  پرستاری و پیراپزشکی
  1200000 600000

طبقه‌بندی