• درسنامه جامع بیماری های زنان نواک (خلاصه دروس و تست)

  پزشکی بالینی
  3200000 2560000
 • جراحی های زیبایی زنان (تکنیک ها و روش ها)

  پزشکی بالینی
  6900000 5865000
 • خلاصه ویلیامز 2022 جلد اول

  پزشکی بالینی
  3800000 3040000
 • Golden Book خلاصه بیماری های زنان و زایمان بکمن (2019)

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • پروتکل بالینی لیبر (سالمی)

  پزشکی بالینی
  24500 24000
 • ORDER نوزادان (گلبان)

  پزشکی بالینی
  550000 468000
 • بارداری و زایمان/ بارداری و زایمان غیر طبیعی (سیمبر) جلد سوم

  پزشکی بالینی
  2529000 2150000
 • بارداری و زایمان لیبر،زایمان و پس از زایمان،مراقبت و اداره آن ها (سیمبر) جلد دوم

  پزشکی بالینی
  2290000 1946000
 • مهارتهای جامع بالینی مامایی جلد 1 و 2 (گلبان)

  پزشکی بالینی
  9990000 8492000
 • (Mayes' Midwifery 2017 (15th edition

  پزشکی بالینی
  17000000 11900000
 • زایمان فیزیولوژیک و بدون درد

  پزشکی بالینی
  660000 561000
 • دستنامه کتاب جامع و فشرده مبانی مامایی و زنان

  پزشکی بالینی
  350000 280000
 • زنان و مامایی بکمن و لینگ 2020

  پزشکی بالینی
  2200000 1870000
 • Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 2020 (9th edition)

  پزشکی بالینی
  20000000 14000000
 • رویکردهای غیر دارویی تسکین درد زایمان

  پزشکی بالینی
  320000 272000
 • درسنامه جامع مامایی (کاردانی به کارشناسی)

  پزشکی بالینی
  128000 109000

طبقه‌بندی