• رویکردهای غیر دارویی تسکین درد زایمان

  پزشکی بالینی
  320000 272000
 • درسنامه جامع مامایی (کاردانی به کارشناسی)

  پزشکی بالینی
  128000 109000
 • درسنامه مامایی مایلز (جلد سوم)

  پزشکی بالینی
  390000 332000
 • اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی (ویراست دوم)

  پزشکی بالینی
  299000 254000
 • Beckmann and Ling's Obstetrics and Gynecology 8th Edition

  پزشکی بالینی
  3800000 2660000
 • اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف2020 جلد 2

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • راهنمای جیبی مامایی بالینی (مامای حاذق)

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • اصول روانپزشکی در مامایی

  پزشکی بالینی
  450000 360000
 • مرجع جیبی مایلز برای ماماها

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • بکمن ولینگ 2019 بیماری های زنان و زایمان

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000
 • Pocket Obstetrics and Gynecology

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف2020ج1

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • برک و نواک بیماری های زنان 2020ج2

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018ج3

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • برک و نواک بیماری های زنان2020ج1

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • 2020 Berek & Novak's Gynecology (ویرایش شانزدهم)

  پزشکی بالینی
  5500000 4400000

طبقه‌بندی