• تفسیر منحنی های تنفسی در تهویه مکانیکی

  پزشکی بالینی
  128000 109000
 • (Miller’s Basics of Anesthesia 2023 (8th Edition

  پزشکی بالینی
  15200000 10640000
 • اصول بیهوشی میلر 2020 جلد (نهم)

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • بیهوشی و بیماری های همراه (2022) جلد دوم

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • بیهوشی و بیماری های همراه (2022) جلد اول

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • اصول بیهوشی میلر 2020 (جلد هفتم)

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • اصول بیهوشی میلر 2020 (جلد ششم)

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000
 • اصول بیهوشی میلر 2020 جلد (هشتم)

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • Oxford Handbook of Anaesthesia 2022 (5th edition)

  پزشکی بالینی
  4900000 3920000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (تعادل اسید_باز حوالی عمل جراحی و مخاطره بیهوشی) جلد 22

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • دوره 22 جلدی ترجمه و تلخیص میلر 2020

  پزشکی بالینی
  20000000 14000000
 • ترجمه میلر 2020 (بیهوشی در جراحی ارتوپدی،سالمندی،جراحی جنینی،باریاتریک،تهیه اعضاء و پیوند ارگان) جلد 16

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • ترجمه میلر 2020 (فیزیولوژی و مونیتورینگ عصبی_عضلانی داروهای بلوک کننده و ریورس عصبی_عضلانی) جلد 15

  پزشکی بالینی
  1600000 1280000
 • درسنامه داروشناسی اختصاصی هوشبری

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (گوارش،مدیریت خون بیمار و بیهوشی در جراحی های زنان) جلد 21

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (اختلالات نوروماسکولار؛هایپرترمی بدخیم و سایر اختلالات ژنتیک،مدیریت راه هوایی بالغین،الکترولیت و مایع درمانی حوالی عمل) جلد 20

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000

طبقه‌بندی