• تکنولوژی های جراحی و فرد اسکراب

  پرستاری و پیراپزشکی
  300000 240000
 • تکنیک های ضد عفونی و استریل برای تکنولوژیست های جراحی

  پرستاری و پیراپزشکی
  200000 160000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری -تناسلی

  پرستاری و پیراپزشکی
  300000 240000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی

  پرستاری و پیراپزشکی
  300000 240000
 • تکنولوژی جراحی عمومی

  پرستاری و پیراپزشکی
  200000 160000
 • تکنولوژی جراحی چشم

  پرستاری و پیراپزشکی
  300000 240000
 • تکنولوژی جراحی زنان

  پرستاری و پیراپزشکی
  300000 240000

طبقه‌بندی