• جنین شناسی پزشکی لانگمن 2024

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • جنین شناسی پزشکی (دکتر جعفر سلیمانی راد)

  علوم پایه پزشکی
  2650000 2252000
 • ارزیابی مورفولوژی از تخمک تا بلاستوسیست

  علوم پایه پزشکی
  1750000 1488000
 • Langman's Medical Embryology Fourteenth, North American Edition

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • جنین شناسی پزشکی لانگمن 2019

  علوم پایه پزشکی
  2900000 2320000
 • جنین شناسی مور با رویکرد بالینی(انسان در حال تکوین)

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000

طبقه‌بندی