• راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل (جامعه نگر)

  پرستاری
  890000
 • آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

  پرستاری
  239000 203000
 • اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

  پرستاری
  299000 254000
 • مبانی آناتومی و فیزیولوژی بالینی و جراحی

  پرستاری
  1800000 1440000
 • بهداشت روانی (برای دانشجویان اتاق عمل)

  پرستاری
  700000 560000
 • اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل

  پرستاری
  400000 320000
 • اصول عملکرد پرستار سیار در اتاق عمل

  پرستاری
  400000 320000
 • اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

  پرستاری
  700000 560000
 • اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل

  پرستاری
  1500000 1200000

طبقه‌بندی