• راهنمای جامع پرستاری اتاق عمل (جامعه نگر)

  پرستاری
  890000
 • آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل

  پرستاری
  1690000 1436000
 • اخلاق حرفه ای در هوشبری و اتاق عمل

  پرستاری
  1490000 1266000
 • مبانی آناتومی و فیزیولوژی بالینی و جراحی

  پرستاری
  2900000 2320000
 • بهداشت روانی (برای دانشجویان اتاق عمل)

  پرستاری
  1500000 1200000
 • اصول عملکرد پرستار اسکراب در اتاق عمل

  پرستاری
  1000000 800000
 • اصول عملکرد پرستار سیار در اتاق عمل

  پرستاری
  1000000 800000
 • اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

  پرستاری
  1500000 1200000
 • اصول و فنون مامایی و روش کار در اتاق عمل

  پرستاری
  2200000 1760000

طبقه‌بندی