• اپیدمیولوژی برای پرستار و رشته های علوم پزشکی

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000
 • بیوشیمی برای پرستار

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • اصول و مهارت های پرستاری تایلور 2019 (روش های کار)

  پرستاری و پیراپزشکی
  1600000 1280000
 • آموزش به مددجو (راهنمایی برای مراقبین سلامت)

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000
 • پرستاری مراقبت های ویژه قلب و عروق تلان

  پرستاری و پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • اصول و فنون پرستاری پوتروپری دوجلدی

  پرستاری و پیراپزشکی
  3900000 3120000
 • میکروب شناسی برای پرستار(باکتری شناسی و ویروس شناسی)

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000
 • اصول کلی تزریقات در کودکان و بزرگسالان

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • ژنتیک برای پیراپزشکان

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • پرستار بیهوشی(بیماری های شایع)ج1

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • مدیریت درد

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • بیوشیمی برای پیراپزشکان

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • بیوشیمی برای پرستار(تالیف حسینی)

  پرستاری و پیراپزشکی
  600000 480000
 • انگل شناسی برای پرستار و رشته های پیراپزشکی

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • درسنامه جامع پرستاری (خلاصه دروس)

  پرستاری و پیراپزشکی
  2500000 2000000
 • فیزیولوژی برای پرستاری و مامایی

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000

طبقه‌بندی