• مورتاک (دستنامه طبابت برای پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • Sabiston Textbook of Surgery (2021)

  پزشکی بالینی
  13000000 9100000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج5

  پزشکی بالینی
  1400000 1190000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج3

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • جراحی لارنس2013 (فصل های 17-26)ج3

  پزشکی بالینی
  898000 718000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج2

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • اصول جراحی شوارتز 2019ج1

  پزشکی بالینی
  950000 808000
 • جراحی لارنس2013ج1(فصل های ا-8)

  پزشکی بالینی
  798000 638000
 • جراحی لارنس2013ج2 (فصل های 9-16)

  پزشکی بالینی
  798000 638000
 • Schwartz's Principles Of Surgery 11th edition 2019(دوجلدی)

  پزشکی بالینی
  7000000 5600000
 • اطلس جراحی زولینجر

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000

طبقه‌بندی