• اصول طب داخلی هاریسون 2018 بیماری های عفونی باکتریال

  پزشکی بالینی
  11000000 8800000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد چهارم:نوروآناتومی) 2024

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2024 (جلد دوم)

  پزشکی بالینی
  5500000 4400000
 • اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2024

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • بیماری های عفونی ویروسی (تک یاخته/ایدز/ کرم) اصول طب داخلی هاریسون 2022

  پزشکی بالینی
  7900000 6320000
 • ترجمه کامل دستنامه 2023 درمان های طب داخلی واشنگتن

  پزشکی بالینی
  7900000 6320000
 • Pharmacotherapy Handbook Dipiro (12th ed) 2024

  پزشکی بالینی
  6500000 4550000
 • هارد=سخت Junqueira's Basic Histology 2024 (Text & Atlas)

  علوم پایه پزشکی
  6900000 4830000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سر و گردن) جلد هارد 2024

  علوم پایه پزشکی
  3800000 3040000
 • تشخیص آناتومیک در نورولوژی (آناتومی، فیزیولوژی، علائم و نشانه ها) انتشارات سالکان

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2975000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سر و گردن) جلد شومیز 2024

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2024 (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  6000000 4800000
 • دستگاه های تصویر برداری تشخیصی و درمانی

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • Tietz Textbook of Laboratory Medicine (seventh edition) 2023

  علوم آزمایشگاهی
  29900000 20930000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های روماتولوژی 2022 (به همراه اطلس سندرم های واسکولیتی)

  پزشکی بالینی
  4500000 3600000
 • (Mayes' Midwifery 2023 (16th edition

  پزشکی بالینی
  39000000 27300000

طبقه‌بندی