• اصول پایه شرح حال گیری و معاینات فیزیکی در ارولوژی

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • دارو شناسی نسخه های دارویی (جلد اول)

  پزشکی بالینی
  580000 493000
 • آناتومی به زبان ساده (کالبد شناسی عمومی انسان)

  علوم پایه پزشکی
  210000 178000
 • روانشناسی بالینی (مجموعه سؤالات کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت از سال 87 تا 98)

  عمومی
  450000 382000
 • رویکردهای غیر دارویی تسکین درد زایمان

  پزشکی بالینی
  320000 272000
 • راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی (2)

  پزشکی بالینی
  550000 468000
 • اصول روشهای آزمایشگاهی بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

  علوم آزمایشگاهی
  800000 680000
 • درسنامه جامع مامایی (کاردانی به کارشناسی)

  پزشکی بالینی
  128000 109000
 • اصول و تکنیک های محلول سازی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتوبیولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  200000 170000
 • CD فیلم آموزشی ارتوپدی و شکستگیها (دکتر سعید مهرپور)

  پزشکی بالینی
  1250000 1000000
 • (Video Atlas of Oculofacial Plastic and Reconstructive Surgery 2016 (2nd Edition

  پزشکی بالینی
  4200000 2940000
 • Berry & Kohn's Operating Room Technique 2020 (14th edition)

  پزشکی بالینی
  9200000 6440000
 • مراقبت های ویژه نورولوژی (همراه با اطلس رنگی)

  اورژانس
  400000 320000
 • /Williams Hematology 2016 /9th Edition (سه جلدی رنگی)

  علوم آزمایشگاهی
  16500000 8250000
 • (Newman and Carranza's Clinical Periodontology 2019 (13th Edition تک جلدی رنگی

  دندان پزشکی
  6500000 4550000
 • (Newman and Carranza's Clinical Periodontology 2019 (13th Edition دو جلدی رنگی

  دندان پزشکی
  11000000 7700000

طبقه‌بندی