• فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2021 جلد اول

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • (Learning Radiology: Recognizing the Basics 2019 (4th Edition

  پزشکی بالینی
  4200000 2940000
 • (Stanfield's Essential Medical Terminology 2018 (5th Edition

  علوم پایه پزشکی
  4600000 3220000
 • urgical Instrumentation/An Interactive Approach 2018 (3rd edition)

  پزشکی بالینی
  4000000 2800000
 • (Master Techniques in Surgery Hernia 2013 (1st edition

  پزشکی بالینی
  4500000 3150000
 • (Instrumentation for the Operating Room/A Photographic Manual 2016 (9th Edition

  پزشکی بالینی
  3900000 2730000
 • بیوفارماسی و فارماکوکینتیک کاربردی (شارگل و یو) ویراست هفتم

  پزشکی بالینی
  2950000 2508000
 • درسنامه جامع داروخانه (دارو یار)

  پزشکی بالینی
  990000 842000
 • آزمون های تمرینی QB چشم

  آزمون
  1500000 1275000
 • Book brief خلاصه کتاب جراحی نوین دهان،فک و صورت (چاپ دوم) پیترسون 2019

  دندان پزشکی
  2800000 2380000
 • Book brief خلاصه دندانپزشکی کودکان (نوزادی تا نوجوانی) نواک 2019

  دندان پزشکی
  1480000 1258000
 • کاربرد نانوتکنولوژی در بیولوژی و علوم پزشکی

  علوم پایه پزشکی
  292000 248000
 • ارولوژی عمومی (ویراست دوم)

  پزشکی بالینی
  1400000 1190000
 • پروگنوز علوم پایه پزشکی در ۲۰ روز زبان تخصصی ۱۴۰۰

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • (Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/From the Texas Scottish Rite Hospital for Children 2021 (6th edition

  پزشکی بالینی
  0
 • CDR چکیده مراجع دندانپزشکی وایت فارو (2019) رادیولوزی دهان،فک و صورت

  دندان پزشکی
  1700000 1445000

طبقه‌بندی