• گزینه اول (مجموعه سوالات پیش کارورزی میان دوره 95-97)

  آزمون
  898000 763000
 • گزینه اول اسفند 95 (مجموعه پرسش‌های آزمون‌های پیش‌کارورزی)

  آزمون
  998000 848000
 • گزینه اول اسفند 93 (شامل مجموعه سؤالات 10 قطب آموزشی به تفکیک هر قطب)

  آزمون
  998000 848000
 • گزینه اول "5 آزمون" (مجموعه پرسش های آزمون های پیش کارورزی قطبی و میان دوره شهریور 96)

  آزمون
  598000 508000
 • آزمونهای بالینی به شیوه ایستگاهی OSCE (راهنمای امتحانات پایانی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی)

  آزمون
  1498000 1273000
 • key book پیش کارورزی میان دوره دی و اسفند 1399

  آزمون
  500000 400000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book پیش کارورزی شهریور 1399

  آزمون
  300000 240000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات دروس مینور پیش کارورزی شهریور 1398(11 قطب کشوری)

  آزمون
  800000 640000
 • KEYBOOKبانک جامع سئوالات دروس ماژور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  700000 560000
 • بانک جامع سئوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند و میاندوره آذر 1397(قطب1-2-3-6)

  آزمون
  900000 720000
 • بانک جامع سئوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1397 قطب(4-5-9-11)

  آزمون
  800000 640000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات دروس مینور آزمون پیش کارورزی( 1377 تا شهریور 1398)ج3

  آزمون
  960000 768000
 • KEY BOOKبانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند 1397 قطب(7،8،10)

  آزمون
  200000 160000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات پیش کارورزی شهریور 1397 ( دانشگاه آزاد و قطب های 3و6)

  آزمون
  300000 240000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات پیش کارورزی اسفند 1395 (قطب 7و8)

  آزمون
  200000 160000
 • KEY BOOK بانک جامع سوالات پیش کارورزی اسفند1395(قطب 1و6)

  آزمون
  200000 160000

طبقه‌بندی