• طبقه بندی بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامتی ICF

    پزشکی بالینی
    1500000 1275000
  • اصول پایه شرح حال گیری و معاینات فیزیکی در ارولوژی

    پزشکی بالینی
    800000 680000

طبقه‌بندی