• آماده سازی فرآورده های ترکیبی تزریقی جهت انفوزیون وریدی (آبادیس طب)

  علوم آزمایشگاهی
  700000 595000
 • پاتولوژی بالینی سرطان هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  2500000 2000000
 • پاتولوژی مولکولی هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  2000000 1600000
 • دوره 8 جلدی ترجمه کتاب هنری دیویدسون 2022 (ویرایش 24)

  علوم آزمایشگاهی
  29500000 22125000
 • میکروب شناسی پزشکی هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  3900000 3120000
 • بیوشیمی بالینی هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  4900000 3920000
 • ايمونولوژی و ايمونوپاتولوژی هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  3900000 3120000
 • آزمایشگاه بالینی هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  3500000 2800000
 • مقدمات،آشنایی و اصول کلی آزمایشگاه تشخیص طبی (اشراقیه/بابازاده)

  علوم آزمایشگاهی
  2500000 2125000
 • ادرار و دیگر مایعات بدن هنری-دیویدسون 2022

  علوم آزمایشگاهی
  1900000 1520000
 • مرجع کامل تست های تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

  علوم آزمایشگاهی
  3000000 2400000
 • تفسیر تست های آزمایشگاهی (جامعه نگر)

  علوم آزمایشگاهی
  769000 654000
 • مرجع کامل تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا (خسروی)

  علوم آزمایشگاهی
  2850000 2422000
 • (Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 2021 (24th Edition

  علوم آزمایشگاهی
  31000000 21700000
 • اصول و تکنیک های محلول سازی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتوبیولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  200000 170000
 • بیوشیمی بالینی 2 (روشهای عملکرد و تفسیر در آزمایشگاه) MLT

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 1020000

طبقه‌بندی