• مراقبت های ویژه نورولوژی (همراه با اطلس رنگی)

  اورژانس
  400000 320000
 • دستنامه تهویه مکانیکی

  اورژانس
  199000 169000
 • آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی

  اورژانس
  169000 144000
 • اورژانس های سوختگی

  اورژانس
  190000 152000
 • Tintinalli's Emergency Medicine Manual2018(ویرایش هشتم)

  اورژانس
  2800000 2240000
 • اطلس جیبی طب اورژانس

  اورژانس
  700000 560000
 • مبانی آسیب های استخوان و مفاصل در بخش اورژانس

  اورژانس
  400000 320000
 • تهویه مکانیکی به زبان ساده

  اورژانس
  200000 160000
 • بیماری های ناشی از آسیب های محیطی

  اورژانس
  400000 320000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی(فوریت های محیطی)

  اورژانس
  200000 160000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی(فوریت های پزشکی در بلایا)

  اورژانس
  200000 160000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (2)

  اورژانس
  400000 320000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (1)

  اورژانس
  400000 320000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های داخلی (1)

  اورژانس
  400000 320000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های داخلی (2)

  اورژانس
  500000 400000
 • مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU، CCU و دیالیز

  اورژانس
  800000 640000

طبقه‌بندی