• برخورد با آریتمی های قلبی در اورژانس

  اورژانس
  1300000 1105000
 • آموزش پایه تا پیشرفته تفسیر انواع رادیوگرافی در اورژانس (دکتر جواد قربانی)

  اورژانس
  3500000 2975000
 • تشخیص افتراقی بیماریها فریدمن (اشراقیه)

  اورژانس
  4500000 3825000
 • آموزش پایه تا پیشرفته ECG و اورژانس های قلب

  اورژانس
  2450000 2082000
 • الگوریتم تشخیص و درمان های اورژانس بیماری های غدد درون ریز کودکان

  اورژانس
  498000 423000
 • راهنمای بالینی تشخیص و درمان مسمومیت ها (همراه با مطالعه موردی بیمار مسموم)

  اورژانس
  3500000 2975000
 • مراقبت های ویژه نورولوژی (همراه با اطلس رنگی)

  اورژانس
  1000000 800000
 • دستنامه تهویه مکانیکی (جامعه نگر)

  اورژانس
  499000 424000
 • آشنایی و کار با تجهیزات پزشکی در فوریت های پزشکی

  اورژانس
  690000 586000
 • اورژانس های سوختگی

  اورژانس
  700000 560000
 • Tintinalli's Emergency Medicine Manual2018(ویرایش هشتم)

  اورژانس
  4500000 3150000
 • اطلس جیبی طب اورژانس

  اورژانس
  3500000 2800000
 • مبانی آسیب های استخوان و مفاصل در بخش اورژانس

  اورژانس
  400000 320000
 • تهویه مکانیکی به زبان ساده

  اورژانس
  800000 640000
 • بیماری های ناشی از آسیب های محیطی

  اورژانس
  1200000 960000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی(فوریت های محیطی)

  اورژانس
  1500000 1200000

طبقه‌بندی