• اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (2)

  اورژانس
  600000 480000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (1)

  اورژانس
  600000 480000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های داخلی (1)

  اورژانس
  600000 480000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های داخلی (2)

  اورژانس
  600000 480000
 • مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU، CCU و دیالیز

  اورژانس
  1500000 1200000
 • اصول و فنون مراقبت ها(اورژانس های پیش بیمارستانی)

  اورژانس
  700000 560000
 • کتاب کامل ICU مارینو 2014

  اورژانس
  3500000 2800000
 • دستنامه سونوگرافی اورژانس و مراقبت های حیاتی

  اورژانس
  950000 760000

طبقه‌بندی