• اصول واکسیناسیون در بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن

  علوم پایه پزشکی
  65000 55000
 • اپیدمیولوژی گوردیس (ویراست ششم)

  علوم پایه پزشکی
  1600000 1360000
 • بیماری های واگیر مرجع اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران (ویراست دوم) جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  1190000 1012000
 • مرور جامع اپیدمیولوژی (DRS)

  علوم پایه پزشکی
  349000 297000

طبقه‌بندی