• ترجمه و تلخیص 2020 میلر (اصول فیزیولوژی ، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب) جلد 7

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • ترجمه و تلخیص 2020 میلر (هوشیاری، حافظه و بیهوشی، پزشکی خواب، درمان تسکینی) جلد 4

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری) جلد 5

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (بیهوشی در بیماری های قلب) جلد 3

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (اصول فارماکولوژی ، داروهای وریدی و مکانیسم تحول داروها ، ایمنی و شغلی و سوء مصرف مواد) جلد 2

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (مراقبت های ویژه ، احیاء و مراقبت های پس از بیهوشی) جلد 1

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • Miller's Anesthesia مجموعه 4 جلدی (ویرایش نهم)

  پزشکی بالینی
  29000000 23200000
 • اصول بیهوشی میلر 2018

  پزشکی بالینی
  5900000 4720000
 • دستنامه هوشبری

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • بیهوشی در بیماری های کبد

  پزشکی بالینی
  10000 8000
 • بیهوشی و بیماری های همراه2012

  پزشکی بالینی
  4900000 2450000
 • دستنامه بیهوشی و بیماری های همراه

  پزشکی بالینی
  2900000 2320000

طبقه‌بندی