• کلیات آناتومی (آناتومی عمومی + آزمون)

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2125000
 • اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  2000000 1600000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد چهارم:نوروآناتومی) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • آناتومی اسنل 2019 (تنه) جلد 1

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • آناتومی اسنل 2019 (اندام) جلد 2

  علوم پایه پزشکی
  2000000 1600000
 • آناتومی بالینی اسنل 2019 (سروگردن) جلد 3

  علوم پایه پزشکی
  2000000 1600000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد اول: تنه) 2020

  علوم پایه پزشکی
  3500000 1750000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد دوم : اندام) 2020

  علوم پایه پزشکی
  2500000 1250000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سروگردن) 2020

  علوم پایه پزشکی
  2900000 2320000
 • نورو آناتومی بالینی اسنل 2019

  علوم پایه پزشکی
  4900000 3920000
 • Snell's Clinical Anatomy by Regions(ویرایش دهم)

  علوم پایه پزشکی
  8500000 5950000
 • (وزیری)2020Gray's Anatomy for Students

  علوم پایه پزشکی
  9000000 6300000
 • اطلس جیبی آناتومی نتر 2019

  علوم پایه پزشکی
  2900000 2320000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 2018 (تحریر)

  علوم پایه پزشکی
  3200000 2560000
 • اطلس توصیفی آناتومی دورلند _گری

  علوم پایه پزشکی
  4900000 3920000
 • اطلس جیبی آناتومی سرو گردن نتر

  علوم پایه پزشکی
  3800000 3040000

طبقه‌بندی