2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649877181

اثر پیش رو جلد 1 ترجمه ی بیوشیمی بالینی و تشخیص مولکولی تیتز2015 است. متن این کتاب بسیار روان است و توضیحات به نحوی است که خواننده از عملکرد اندام ها, بافت ها و اهمیت و ارزش تست های بیوشیمیایی درک بهتری پیدا می کند. در این کتاب مباحثی مانند روش های آنالیتیکی و کنترل کیفی بسیار قابل فهم شرح داده شده اند. کتاب تیتز فارسی پاتوفیزیولوژی بیماری های مختلف را بسیار دقیق توضیح داده است.بیوشیمی بالینی تیتز در بسیاری از کشور ها جز اصلی ترین منابع در آموزش بیوشیمی بالینی, پاتولوژی بالینی و علوم آزمایشگاهی است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد رخشان/ترجمه:دکتر علی مطاع/دکتر جواد محمد نژاد/دکتر معصومه رجبی بذل/دکتر فاطمه جوانی/اصغر نرمانی/حامد اصغری

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مطالب در جلد1 در 676 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته اند:
فصل1)شیمی بالینی, تشخیص مولکولی و پزشکی آزمایشگاهی
فصل2)انتخاب و ارزیابی آنالیتیک روش ها با تکنیک های آماری
فصل3)ارزیابی بالینی روش ها
فصل4)پزشکی آزمایشگاهی مبتنی بر شواهد
فصل5)ایجاد و استفاده از مقادیر مرجع
فصل6)جمع آوری نمونه پردازش و سایر متغیر های پیش آنالیزی
فصل7)مدیریت کیفیت
فصل8)اصول تکنیک های پایه و ایمنی آزمایشگاهی
فصل9)تکنیک های نوری
فصل10)الکتروشیمی و حسگر های شیمیایی
فصل11)الکتروفورز
فصل12)کروماتوگرافی
فصل13)طیف سنجی جرمی
فصل14)آنالیز های آنزیم و سرعت
فصل15)تکنیک های ایمونوشیمیایی
فصل16)اتوماسیون
فصل17)تجهیزات آزمایش در محل مراقبت
فصل18)اسید های آمینه, پپتید ها و پروتئین ها
فصل19)آنزیم های سرمی
فصل20)شاخص های توموری(تومور مارکر ها)
فصل21)تست های عملکرد کلیه-کراتینین, اوره و اسید اوریک
فصل22)کربوهیدرات ها
فصل23)لیپیدها, لیپوپروتئین ها, آپولیپوپروتئین ها و سایر فاکتور های خطر قلبی عروقی
فصل24)الکترولیت ها و گاز های خون
فصل25)هورمون ها
فصل26)کاتکول آمین ها و سروتونین