3600000 2880000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875538

اثر پیش رو ترجمه ی ویرایش دوم "Lewin's Cells" است. این کتاب مرجعی ایده آل برای دانشجویان و محققین فعال در حیطه ی بیولوژی سلولی است. کتاب حاضر با ارائه کامل آخرین یافته های علمی در زمینه ی ساختمان، طبقه بندی، رشد، تنظیم، حرکت، عملکرد و اینترکشن های بین سلولی با تاکید بر سلول های یوکاریوت منبعی جامع در این زمینه می باشد. در چاپ جدید کتاب بحث های کاملی در زمینه ی کروماتین و کروموزوم، ترانسپورت و ساختمان هسته، آپوپتوز و اصول سیگنالینگ سلولی و ماتریکس خارج سلولی ارائه شده که خواننده را از مراجعه به سایر منابع بی نیاز می نماید.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد کرامتی پور/ترجمه:مجید اسدی قلعه نی/سعید خلیلی/حسن مومن دیزقندی/صولت اسلامی/ویراستار:زهرا قاسم زاده

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

هر کتاب بیولوژی سلولی باید حاوی چشم انداز فعلی از ساختار، عملکرد و تنظیم سیستم های بیولوژیکی باشد. ویراست دوم سلول لوین علاوه بر این مباحث حاوی اطلاعاتی در زمینه ی بیوشیمی، بیولوژی مولکولی، ژنومیک، بافت شناسی، پاتولوژی و فیزیولوژی نیز هست.
مباحث کتاب در 1205 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته اند:
بخش اول)مقدمه
__فصل1:سلول چیست؟
__فصل2:بیوانرژتیک و متابولیسم سلولی
__فصل3:همانند سازی، تعمیر و نوترکیبی DNA
__فصل4:تنظیم و بیان ژن
__فصل5:ساختار و عملکرد پروتئین
بخش دوم)غشاها و مکانیسم های انتقال
__فصل6:انتقال یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشا
__فصل7:هدفمندسازی پروتئین ها برای قرار گرفتن در غشا
__فصل8:عبور و مرور پروتئین بین غشاها
بخش سوم)هسته
__فصل9:ساختار و انتقال
__فصل10:کروماتین و کروموزوم
بخش چهارم)اسکلت سلولی
__فصل11:ریزلوله ها
__فصل12:اکتین
__فصل13:رشته های حد واسط
بخش پنجم)تقسیم سلولی، مرگ برنامه ریزی شده و سرطان
__فصل14:میتوز
__فصل15:تنظیم چرخه سلولی
__فصل16:آپوپتوز
__فصل17:سرطان(مرور کلی)
بخش ششم)ارتباط سلولی
__فصل18:اصول پیام رسانی سلولی
__فصل19:ماتریکس خارج سلولی و چسبندگی سلول
بخش هفتم)سلول های پروکاریوتی و گیاهی
__فصل20:زیست شناسی سلولی پروکاریوتی
__فصل21:زیست شناسی سلول گیاهی