2800000 2240000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649879895

کتاب"ضروریات هماتولوژی" با بیانی ساده و شیوا, اصول پایه ی هماتولوژی بالینی و آزمایشگاهی را مطرح کرده و از سوی وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی ایران نیز به عنوان مرجع معرفی شده است.

نویسنده (ها):

ترجمه:دکتر علی ملکی/دکتر احمد فاطمی/ دکتر ناهید نصیری قیری/ دکتر محمد علی جلالی فر

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 548 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:خونسازی
__فصل2:اریتروپوئز و جنبه های عمومی آنمی
__فصل3:آنمی های هیپوکرومیک
__فصل4:افزایش بار آهن
__فصل5:آنمی های مگالوبلاستیک و دیگر آنمی های ماکروسیتیک
__فصل6:آنمی های همولیتیک
__فصل7:ناهنجاری های ژنتیکی هموگلوبین
__فصل8:گلبول های سفید(بخش1):گرانولوسیت ها, منوسیت ها و اختلالات خوش خیم آن ها
__فصل9:گلبول های سفید(بخش2):لنفوسیت ها و اختلالات خوش خیم آن ها
__فصل10:طحال
__فصل11:اتیولوژی و ژنتیک بدخیمی های هماتولوژیک
__فصل12:مدیریت بدخیمی های هماتولوژیک
__فصل13:لوسمی میلوئیدی حاد
__فصل14:لوسمی میلوئیدی مزمن
__فصل15:بیماری های میلوپرولیفراتیو
__فصل16:سندرم های میلودیسپلاستیک
__فصل17:لوسمی لنفوبلاستیک حاد
__فصل18:لوسمی های لنفوئیدی مزمن
__فصل19:لنفوم هوچکین
__فصل20:لنفوم غیر هوچکین
__فصل21:میلوم مولتیپل و نئوپلاسم های پلاسماسلی مربوطه
__فصل 22:آنمی آپلاستیک و نارسایی مغز استخوان
__فصل23:پیوند سلول بنیادی خونساز
__فصل24:پلاکت ها, انعقاد خون و هموستاز
__فصل25:اختلالات خونریزی دهنده دهنده ایجاد شده به وسیله ی ناهنجاری های عروقی و پلاکتی
__فصل26:اختلالات انعقادی
__فصل27:ترمبوز 1(بیماری زایی و تشخیص)
__فصل28:ترومبوز2(درمان)
__فصل29:تغییرات هماتولوژیک(خون شناسی) در بیماری های سیستمیک
__فصل30:تزریق خون(انتقال خون)
__فصل31:خون شناسی دوران بارداری و نوزادی
+ضمیمه:طبقه بندی سازمان جهانی بهداشت برای تومور های هماتوپوئتیک و بافتهای لنفوئیدی