2500000 2000000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649872919

این اثر حاصل ترجمه و تلخیص ویرایش هشتم "Molecular Cell Biology" است. کتاب زیست شناسی سلولی و مولکولی لودیش در زمره ی کامل ترین کتاب مرجع و در برگیرنده مفاهیم کلیدی در بیولوژی سلولی و مولکولی است. از مزایای این کتاب می توان به روان بودن، پوشش دادن تمام مطالب لودیش 2016، سئوالات آخر هر فصل و تست های جامع آخر کتاب(تست های چند سال اخیر که در گرایش های مختلف طرح شده است) اشاره کرد. همچنین برای کامل بودن این اثر نکاتی به آخر فصل 5 اضافه شده است.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر محمد تقی اکبری/ترجمه:حسین نعمتی/دکتر حمید رضا سلیمانپور/حسین فقیه/ویراستار:حسین فقیه/علیرضا کریمی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

تمرکز کتاب بر ماکرومولکول ها و نقش آن ها در داخل سلول و میانکنش بین سلول ها در تشکیل ارگانیسم های چند سلولی است. یافته های جدیدی که در نتیجه ی پیشرفت های چند سال اخیر در حوزه ی ژنومیکس و بیوانفورماتیک حاصل شده، در چاپ جدید گنجانده شده است. به علاوه، یافته های جدید در زمینه ی Noncoding RNA ها، نقش آن ها در تنظیم بیان ژن و پتانسیل های درمانی آن ها برای بسیاری از بیماری های انسان، یافته های ناشی از تعیین توالی کل اگزوم یا ژنوم در انسان و سایر موجودات، نتایج حاصل از به کارگیری تکنولوژی Genome Editing، پیشرفت های صورت گرفته در زمینه سلول های بنیادی و بسیاری موارد دیگر در زمره مطالب اضافه شده در چاپ حاضر است.


مباحث کتاب در 403 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:مولکول ها، سلول ها و موجودات مدل
__فصل2:ساختار های شیمیایی
__فصل3:ساختار و عملکرد پروتئین ها
__فصل4:کشت، مشاهده و آشکارسازی سلول ها
__فصل5:مکانیسم های اساسی ژنتیک مولکولی
__فصل6:تکنیک های ژنتیک مولکولی
__فصل7:غشاهای زیستی
__فصل8:ژن ها، ژنومیک و کروموزوم ها
__فصل9:کنترل بیان ژن در سطح رونویسی
__فصل10:کنترل ژن پس از رونویسی
__فصل11:جابجایی یون ها و مولکول های کوچک از عرض غشا
__فصل12:انرژی سلولی
__فصل13:حرکت پروتئین ها به درون غشاها و اندامک ها
__فصل14:نقل و انتقال وزیکولی، ترشح و اندوسیتوز
__فصل15:انتقال پیام و گیرنده های همراه با G-پروتئین ها
__فصل16:مسیر های پیام رسانی که بیان ژن را کنترل می کنند
__فصل17:سازمان یابی و حرکت سلولیI(ریزرشته ها)
__فصل18:سازمان یابی و حرکت سلولیII(میکروتوبول ها و رشته های حد واسط)
__فصل19:چرخه سلولی یوکاریوتی
__فصل20:یکپارچه شدن سلول ها در قالب بافت ها
__فصل21:سلول های بنیادی، عدم تقارن سلولی و مرگ سلولی
__فصل22:سلول های سیستم عصبی
__فصل23:ایمونولوژی
__فصل24:سرطان
+آزمون های زیست شناسی سلولی مولکولی(سال95-1393)