• مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار

  پیراپزشکی
  1200000 960000
 • مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حالتوسعه:مبانی و مهندسی

  پیراپزشکی
  2500000 2000000
 • اصول تصفیه آب برای کاربرد جهانی

  پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • روش های نمونه برداری از آلاینده های هوا

  پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • مقدمه ای بر آلودگی هوا

  پیراپزشکی
  1800000 1440000
 • میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد دوم)

  پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • گندزدایی پساب فاضلاب مقایسه انواع فناوری ها

  پیراپزشکی
  2500000 2000000
 • مواد زائد جامد (پسماند های بیمارستانی) جلد اول

  پیراپزشکی
  1200000 960000
 • بیماری های شغلی کلیات، اپیدمیولوژی، علائم، پیشگیری، درمان

  پیراپزشکی
  3500000 2800000
 • میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد اول)

  پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده ها (محیطی و صنعتی) سر فصل تعیین شده جهت واحد درسی اصول بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده ها

  پیراپزشکی
  1800000 1440000
 • میکروبیولوژی مواد زائد جامد

  پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای

  پیراپزشکی
  3250000 2762000

طبقه‌بندی